top of page
Privacy & cookiebeleid

De website qualict.be wordt beheerd door Qualict BV, gevestigd te Bisschoppenhoflaan 586, 2100 Antwerpen,

tel. +32 497 08 94 69, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 1005.297.607. Qualict is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Qualict BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid willen we duidelijke informatie geven over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en over de redenen waarom dat gebeurt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website qualict.be en het regelt de gegevensverzameling, -verwerking en -gebruikspraktijken, en geldt voor alle contacten tussen Qualict BV en haar klanten, zakelijke relaties van klanten en leveranciers. Door de website te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken die in dit privacybeleid worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat met de gegevenspraktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, dient u de website niet te gebruiken.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt, kunt u ons een e-mail sturen naar didier@qualict.be.

Qualict BV behandelt uw persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  – de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U bent vrij om onze website te verkennen zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Indien u in contact met ons wil komen om meer informatie over onze diensten te krijgen, kan u persoonlijke informatie over uzelf verstrekken via het contactformulier. “Persoonlijke informatie” verwijst naar alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt en die u persoonlijk identificeert, met inbegrip van contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en andere informatie over uzelf of uw bedrijf. Wanneer u het contactformulier naar ons verzendt, verwerken wij uw persoonsgegevens om u te contacteren door te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Qualict BV kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken indien dit door de wet wordt vereist of indien wij redelijkerwijs geloven dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een wet, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces of indien dit wettelijk, deontologisch of contractueel noodzakelijk is voor uitvoering van de in de samenwerking beschreven doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit aan derden verkopen.

 

​Qualict BV bewaart de persoonlijke informatie die u ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met als maximum zolang de wet dit toelaat of vereist. Vervolgens verwijderen wij de informatie op een veilige manier. Wij zullen deze informatie eerder van de servers verwijderen als u daarom vraagt.

Als u ons uw persoonlijke informatie verstrekt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot die informatie:

 • Om de gebruikersinformatie die u ons hebt verstrekt te bekijken

 • Om te verzoeken dat wij eventuele fouten, verouderde informatie of omissies in gebruikersinformatie die u aan ons hebt verstrekt, corrigeren

 • Om te verzoeken dat uw gebruikersgegevens niet of slechts beperkt worden verwerkt en/of gebruikt en uw eerdere toestemming hiertoe in te trekken

 • Om te verzoeken dat uw gegevens uit onze administratie worden verwijderd

 • Om niet gecontacteerd te worden

 • Om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij in opdracht van u. 

 • Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via didier@qualict.be. Wij zullen uw gegevens onmiddellijk wijzigen, corrigeren of verwijderen en u op de hoogte brengen van de actie die wij hebben ondernomen.


De website qualict.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 
Wanneer u voor de eerste maal de website bezoekt, kan u de cookies accepteren, afwijzen of zelf instellen.
We maken een onderscheid tussen de volgende cookies:

 

 • Essentiële Cookies

Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

 • Marketingcookies

Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij uw interesses.

 • Functionele cookies

Deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren.

 • Analytische cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Onze website biedt soms links naar andere websites. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of de praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die onderworpen zijn aan enig privacy- en ander beleid dat zij kunnen hebben.

Mocht u vragen of klachten hebben in het kader van deze privacy- en cookieverklaring kan u dit steeds aan ons te melden via didier@qualict.be.

bottom of page